Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Play Game Mario Shoot Zombie

Mario Shoot Zombie


Infomation: Oh no! Zombies come into the world of Mario! Princess in danger! Mario! Quickly! Shoot them, defeat zombies.Save the world, depend on you!

How to play: Mouse click to shoot

Video play game:


Play game:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét